VSPARTNERS WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VS DEĞER YÖNETİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş. (“VSPartners”)  tarafından hazırlanmıştır.

 

I. AYDINLATMA METNİNİN DEVAMINDA KULLANILAN TANIM VE KISALTMALAR

Aydınlatma metninin içeriğinde çeşitli tanım ve kısaltmalar kullanılmaktadır ve;

 1. Aydınlatma Metni: VSPartners Web Sitesi Aydınlatma Metni
 2. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
 3. Çerez (Cookie): Ziyaret edilen web sitelerinin bilgisayar veya telefona kaydettiği, daha sonra aynı site ziyaret edildiğinde okunarak tanımlama sağlayan küçük bilgileri,
 4. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
 5. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
 6. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 7. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 8. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
 9. Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
 10. VSPartners: VS DEĞER YÖNETİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş.’yi,
 11. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 12. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
 13. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 14. Web-sitesi: com alan adıyla VSPartners’a ait web-sitesini, ifade eder.

 

II. VSPARTNERS TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

VSPartners. olarak kişisel verilerinin korunması ve bu bağlamda hak ve özgürlüklerinin teminatı bizler için önemlidir. Bu nedenle tarafımızca hangi ilgili kişilerin hangi kişisel verilerinin işlendiği hakkında işleme faaliyetleri üzerinden kategorik olarak aşağıda listelenmiştir.

 

 1. ARAŞTIRMA VE RAPORLARIN İNDİRİLMESİ İÇİN İŞLENEN VERİLERİNİZ

  Web-sitemizde bulunan “Araştırma ve Raporlar” sekmesinde yer alan dökümanların indirilmesi öncesinde tamamlanması gereken formun doldurması sırasında isim, soy isim, faaliyet gösterilen şirket unvnı, e-posta adresi ve ülke bilgileri potansiyel müşteri veri tabanının oluşturulması amacıyla otomatik yollarla Kanunn 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir; ancak hrhangi bir aktarım söz konusu değildir.

 2. WEB-SİTESİ ZİYARETLERİNİZ KAPSAMINDA İŞLENEN VERİLERİNİZ
  1. Sunucular
   Web-sitesi, yüksek güvenlik düzeyinin sağlandığı ve yurt içinde bulunan bulut sunucularda barınmaktadır. Bu vesile ile Web-sitesi üzerinden işlenen kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi gereğince “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak üçüncü kişi bulut sunucu hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır.
  2. İletişim Formu
   Web-sitesinde yer alan iletişim formunun doldurulması ile formu üzerinde yer alan verileriniz ile bize ilettiğiniz mesajlarınız Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine istinaden talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla işlenecektir.
  3. Çerezler
   VSPartners tarafından Web-sitesi yoluyla çeşitli çerezler (cookies) işlenmektedir. Bunlar hakkında detaylı bilgi için  nı ziyaret ediniz.

 

III. VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

a. İlgili Kişinin Hakları

Yukarıda belirtilen tüm kategorilere dahil ilgili kişiler, kişisel verisi işlenen gerçek kişi sıfatıyla Kanun’un “ilgili kişinin hakları” başlığı ile 11’inci maddesinde sayılan taleplerini VSPartners’e yöneltebilirler.

 

Bu haklar şu şekildedir:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ÖNEMLİ: Hangi husus için olursa olsun verdiğiniz açık rızanızı dilediğiniz zaman herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.

 

b. Başvuru Usulü

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak VSPartners’a iletebilirsiniz.

İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla ilgili kişi olarak sayılı haklarından yararlanabilirler.

İlgili kişiler, Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve VSPartners’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle VSPartners’a iletebilirler.

 

Başvuruda bulunması zorunlu alanlar şunlardır:

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu, ve
 6. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir.

 

Yukarıda yer alan zorunlu alanları içerek şekilde Kanun’un 11’inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında talepler için Web-sitesi İletişim Formu kullanılabilir.

 

IV. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

Unvan                                 : VS DEĞER YÖNETİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres Bilgisi                                   : Maslak Link Plaza Ayazağa Mh. Eski Büyükdere cad. No:3/5 Sarıyer, İstanbul – Türkiye

Mersis No                           : 0054041400100010

Ticaret Sicil / No                  : İstanbul / 595318-0

Elektronik Tebligat Adresi    : 25959-54989-95898

 

V. GÜNCELLİK VE YÜRÜRLÜK

İşbu Aydınlatma Metni 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, VSPartners tarafından Web-sitesi aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur.

Aydınlatma Metni’nin ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, yenilenmiş metin yine Web-sitesi’nde yayınlanacaktır.